Garanti ve İade Koşulları

GarantiveİadeKoşulları
İadeŞartlarıveKuralları

Firma olarakönceliğimizmüşterimemnuniyetidir.

Satın almışolduğunuzürünlerleilgiliyaşanabilecek her türlümemnuniyetsizlikveüretimdenkaynaklanansorunlartarafımızdantitizlikledeğerlendirilirveçözümekavuşturulur.

Ürüniadesistemimizaşağıdatarafınızasunulmuştur.

Ürüniadeişlemiöncesinde0312 311 74 26numaralıtelefonlardanyetkilimizilegörüşerekbilgivermenizricaolunur.

Ürüniadesindetarafımızdanistenenbelgeler

1. İadeedilecekürün
Ambalajıaçılmış, kullanılmışveyahasargörmüşürünleriniadesikabuledilmez.

İadeetmeyidüşündüğünüzürününfaturatarihindenitibaren 7 güniçersindeteslimalındığışekilde, tümaksesuarlarıilebirlikteeksiksizvehasarsızteslimedilmesigerekmektedir.

2. İadeedilecekürününfaturası
Ürüniadeedilirkentarafınızaşirketimiztarafındangönderilenfaturanıngönderilmesigerekir.

Şirketadınakesilenfaturalardaiadefaturasıyapılmasışarttır. İadefaturasıkargobedeliilaveedilmeden “ürünbirimfiyatı+KDV” şeklindedüzenlenmelidir.

DiğerİadeŞartları

İadeetmekistediğinizürün/ürünlerayıplıisekargoücretifirmamıztarafındankarşılanmaktadır.Bu durumdaanlaşmalıolduğumuzkargoşirketiilegönderimyapmanızgerekmektedir.Diğerdurumlardaisekargoücretimüşteriyeaittir.Karşıödemeligönderimlerkabuledilmeyecektir.

Firmamızagelenürünlerin, iadeşartlarınauygunulaştırılmasıdurumundaürüntutarlarınıniadesi, ürününtarafımızaulaştığıgünişlemealınacaktır.İadeninhesabınızayansımasüresi, bankanızıninisiyatifindedir.Kredikartınayapılaniadeler 1-4haftaiçerisinde,havaleileyapılanödemelerise en geç 1 haftaiçerisindehesabayansımaktadır.

Ürünkullanıldıktansonraortayaçıkabilecekarızalariçin, üreticifirmanınyetkiliservislerinebaşvurulmalıdır.

Geneliadeşartlarıaşağıdakigibidir;

* İadelermutlaksuretteorijinalkutuveyaambalajıilebirlikteyapılmalıdır.

* Orijinalkutusu/ambalajıbozulmuş (örnek: orijinalkutuüzerinekargoetiketiyapıştırılmışvekargokolibandıilebantlanmışürünlerkabuledilmez.) tekrarsatılabilirliközelliğinikaybetmiş, başkabirmüşteritarafından satın alınamayacakdurumdaolanürünleriniadesikabuledilmemektedir.

* İadeetmekistediğinizürünilebirlikteorijinalfatura (sizdekibütünkopyaları) veiadesebebiniiçerenbirdilekçegöndermenizgerekmektedir.

* İadeetmekistediğinizürün/ürünlerayıplıisekargoücretifirmamıztarafındankarşılanmaktadır.

* Değişimiyapılanürünlerde, ilk alınanürününfiyatıüzerindenkurumsalmüşterilerimizden %5, bireyselmüşterilerimizden %10 oranındadeğişimhizmetbedelikesilecektir.
* Değişimiyapılanüründedoğacakfiyatfarkıödenmedenürününgönderiminefirmamıztarafındanonayverilmesisözkonusudeğildir.

* Anlaşmazlıkdurumunda ANKARA TicaretMahkemeleriyetkilidir.

SÜPER YAPI ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

SHOPPING CART

close